Medjugorje

Medjugorje je malá vesnička v Bosně a Hercegovině, kde se 24.6.1981 začala zjevovat Panna Maria šesti malým dětem. Od té doby se Medjugorje stala jedním z největších poutních míst, duchovním centrem, které každoročně navštíví statisíce poutníků z celého světa.


OBSAH TÉTO STRÁNKY (rolujte níže):

  • Medjugorje a zjevení Panny Marie
  • Duchovní program farnosti
  • Průvodce poutním místem

Medjugorje a zjevení Panny Marie

Farnost Medjugorje

Farnost Medjugorje se nachází v části země, která se jmenuje Hercegovina, 25km jihozápadně od Mostaru. Medjugorje (název má slovanský původ a znamená "mezi dvěma horami") spolu s obcemi  Bijakovići, Vionica, Miletina a Šurmanci tvoří římskokatolickou farnost, ve které v roce 2005 žilo na 5.000 obyvatel. Pastorální péče ve farnosti je svěřena kněžím z Hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí Panny Marie.Celá oblast je osídlena Chorvaty, kteří přijali křesťanství už před 13. stoletím. V písemných pramenech se Medjugorje objevuje poprvé v roce 1599. Současná farnost byla založena v roce 1892 a je zasvěcena sv. Jakubovi staršímu, apoštolovi, patronovi poutníků. Do 24.června 1981 se v Medjugorje žilo jako v jiných obcích tohoto kraje: lidé obdělávali půdu, pěstovali tabák a vinnou révu, vyráběli víno a pěstovali zeleninu, aby zajistili skromný život svých rodin. Díky společenským příležitostem odešli mnozí do světa: do zaoceánských a západoevropských zemí, do měst Bosny a Hercegoviny či do Chorvatska.V roce 1981, když začaly Zjevení Panny Marie, život farnosti se změnil. Panna Marie si vybrala kromě 6 vizionářů také celou farnost a poutníky jako svoje svědky a spolupracovníky. To zjevila v poselství , které jim věnovala slovy: "Já jsem tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a přeji si ji vést." (1.3.1984)

Počátek zjevení

24.června 1981 kolem 18 hodiny šestice mladých, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović, viděla na kopci Crnica, několik stovek metrů nad místem zvaným Podbrdo, mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou dávala znak, aby přišli k Ní. Překvapeni a vystrašeni se nepřiblížili. 
Další den, 25.6.1981, ve stejnou dobu čtyři z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković a Ivan Dragičevič, cítili se silně taženi k místu, kde předešlý den viděli Tu, kterou rozpoznali jako Pannu Marii. K nim se přidali Marija Pavlović a Jakov Čolo. Skupina Medjugorských vizionářů byla takto utvořena. S Pannou Marií se modlili a rozmlouvali. Proto se 25.6. slaví jako výročí zjevení. Jak vizionáři dosvědčují, od toho dne měli každodenní zjevení, společně nebo samostatně, tam, kde se zrovna nacházeli. Milka Pavlović a Ivan Ivanković Pannu Marii již více neviděli. Třetí den zjevení, 26.6.1981, Panna Maria je poprvé pozvala na mír slovy: "Mír, mír, mír - a pouze mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a lidmi a i mezi lidmi." Mnoho lidí přitahováno zjeveními a Mariiným voláním, začalo se shromažďovat a modlit se. Nejdříve z farnosti, potom i ze vzdálenějších míst a nakonec z celého světa. Hned po začátku zjevení začalo i pronásledování vizionářů, jejich rodičů a příbuzných, farníků i kněží, nakonec i poutníků. Vizionáři byli dovedeni na policejní výslechy, psychiatrické vyšetření, ale vždy bylo potvrzeno, že jsou vizionáři zdraví. Stejný výsledek potvrdily i prohlídky provedené v pozdějších letech.  Tehdejší Medjugorský farář, fra Jozo Zovko, měsíc a půl po začátku zjevení byl zatčen a nevinně odsouzen komunistickým soudem na tři a půl roku vězení. Díky Mariiným zjevením se z Medjugorje, obyčejné vesnické farnosti, stalo místo shromažďování množství poutníků z celého světa (v prvních 20 letech přes 20 miliónů poutníků) a tím i jedním z největších světových modlitebních center, jako Lurdy a Fatima. Nesčetné svědectví poutníků hovoří o tom, jak právě na tomto místě našli víru a pokoj. Vizionáři jednohlasně dosvědčují, že jim Panna Maria dává poselství, aby je předali farnosti a světu. Jsou jimi MÍR, VÍRA, OBRÁCENÍ, MODLITBA a PŮST. Nejdříve je potřeba, aby se sami farníci a poutníci stali svědky Jejích poselství, aby se k Ní společně s vizionáři přidali v realizaci plánu obrácení světa a jeho smíření s Bohem. Na konci roku 1982 se Panna Maria skrze vnitřní hlas (Locutio cordis) obrátila dvěma desetiletým dívkám, Jeleně a Marijaně Vasilj a od roku 1983 do 1987 skrze jejich modlitební skupiny dávala podněty k modlitebnímu rozvoji, který se vyvíjel od samého počátku zjevení. 
Poselství Panny Marie z Medjugorje znamenají významnou školu pokoje, modlitby a lásky. 

Současnost

Díky zjevením Panny Marie se Medjugorje stalo místem setkávání mnoha poutníků z celého světa (přes 20 milionů za prvních 20 let) a stalo se tak jedním z největších světových modlitebních center, srovnatelným s Lurdami a Fatimou. Bezpočet svědectví poutníků vypráví, jak právě na tomto místě našli víru a mír.

Podle jednohlasného svědectví vizionářů jim Panna Maria dává poselství, aby je předali farnosti a světu. Hlavním obsahem těchto poselství jsou POKOJ, VÍRA, OBRÁCENÍ, MODLITBA A PŮST. Nejdříve je potřeba, aby se farníci a poutníci stali svědky jejích zjevení a jejích poselství, aby se k Ní spolu s vizionáři připojili při uskutečňování plánu obrácení světa a jeho smíření s Bohem.

Nikdo nemůže popřít, i když jsou někteří, kteří se o to snaží, že je duchovní vanutí Královny míru v církvi živá skutečnost, vedená duchem modlitby a ne lidskou iniciativou. Tato řeka světla, života, pokoje a lásky k Matce Boží vytvořila všude modlitební skupiny, iniciovala mnohá obrácení a pokračuje v uzdravování a utěšování srdcí všech věřících, kteří v jednoduchosti poselství Královny míru našli ukazatel pro znovuobjevení Evangelia a cestu zpět do srdce církve. Obrácení pocházející z Medjugorje se už ani nepočítají. Mnozí, kteří se vzdálili od církve, se díky těmto poselstvím do ní opět vrátili a mnozí další se ji naučili více milovat.

Příslušné církevní úřady doposud nevynesly konečný verdikt o těchto zjeveních, která začala v roce 1981 a trvají dodnes. Skutečnost je, že tato duchovní cesta, která byla iniciována poselstvími Královny míru, je jedna z největších modlitebních cest ve dvacátém století. Je to cesta, která vede do církve a pro církev, protože zahrnuje věřící, řeholníky, kněze a biskupy, kteří vydali a mnoha způsoby nadále vydávají svoje svědectví o mnoha duchovních dobrech, které Medjugorje udělalo v životech mnoha věřících, z nichž je jistě nejdůležitější návrat k modlitbě.

Do Medjugorje se přišly modlit již desítky miliónů poutníků. Tisíce kněží a stovky biskupů slavili mši svatou, dlouhé hodiny poslouchali zpovědi kajícníků, kteří jakoby byli proměněni milostí Matky, Panny Marie. Mnozí vracejíce se do svých diecézí, vydali totéž svědectví: "v Medjugorje se lidé obracejí". Právě obrácení jsou tím, co přitahuje pozornost pastýřů, protože jsou to "trvalá obrácení". Lidé, kteří v Medjugorje zakusili Mariinu přítomnost, už se více nepočítají, stejně jako se již nezná ani číslo jednotlivých obrácení, nebo číslo duchovních či tělesných uzdravení, ani kolik bylo kněžských povolání nebo jiných forem duchovního povolání díky milostem získaným v Medjugorje. Toto jsou pouze některé z nejdůležitějších duchovních plodů, díky kterým mnozí přijali, že je Královna míru v Medjugorje opravdu přítomná a že je Její přítomnost důvodem tak rychlého šíření modlitební úcty související s Pannou Marií ve světě.

Vizionáři

Panna Maria se v Medjugorje zjevovala či zjevuje šestici vizionářů. Jimi jsou: Ivan Dragičević, Vicka Ivanković-Mijatović, Marija Pavlović-Lunetti, Mirjana Dragičević-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez, Jakov Ćolo. 
Při prvním zjevení bylo vizionářům od 10 do 16 let. Dnes mají své rodiny a někteří zůstali žít v Medjugorje nebo její blízkosti.


Církev a Medjugorje

Medjugorská zjevení nejsou do dnešní doby Církví oficiálně uznána. Ani
nemohou být, pokud zjevení stále trvá. Kongregace pro nauku víry zjevení neustále zkoumá a v případě, že by došli k závěru, že je zjevení heretické, zakázali by jej okamžitě. Tak se doposud nestalo. Církev nadále vyčkává a podrobně zkoumá všechny okolnosti od počátků zjevení až dodnes.
Ve shodě s dekretem papeže Urbana VIII. a nařízením II. Vatikánského koncilu, prohlašujeme, že nechceme předbíhat úsudek Církve, kterému se zcela podřizujeme. Slova "zjevení, poselství" a podobně mají hodnotu lidského svědectví.  

Podrobný popis postoje Církve naleznete na stránkách
www.centrum-medjugorje.cz.

Zdroj textů: Oficiální stránka farnosti Medjugorje (http://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/vodic/)

Duchovní program farnosti

Modlitební program
- letní rozpis od 1.6. do 31.8.

PONDĚLÍ
18:00 - 20:00    Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00   Růženec (radostný, bolestný)
19:00   Mše svatá, požehnání předmětů
20:00   Růženec (slavný)
ÚTERÝ
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Eucharistická adorace
STŘEDA
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Modlitba za zdraví duše i těla, růženec (slavný)
ČTVRTEK
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Eucharistická adorace
PÁTEK
16:00   Křížová cesta farnosti na Križevac
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Klanění kříži
SOBOTA
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Eucharistická adorace

NEDĚLE A SVÁTKY
16:00   Růženec farnosti na kopci Podbrdo
18:00 - 20:00   Večerní modlitební program a sv. zpověď
18:00  Růženec (radostný, bolestný)
19:00  Mše svatá, požehnání předmětů
20:00  Růženec (slavný)

Průvodce poutním místem

Kostel sv. Jakuba staršího

Po založení farnosti (v r. 1892) byl v roce 1897 vystavěn první kostel, na tehdejší dobu veliký a pěkný. Díky nestabilní půdě, na které byl kostel postaven, začaly zdi praskat a sedat a tak začali farníci hned po I. světové válce plánovat novou stavbu, která trvala od roku 1934 do 19.ledna 1969, kdy byl kostel i vysvěcen. Kostel sv. Jakuba je dnes centrum a prostředek svátostného a modlitebního života ne jen farníků, ale i poutníků z celého světa. Ohraničený park uprostřed kruhového objezdu na východní straně od kostela je památkou na místo, kde se nacházel původní starý kostel. 
Od roku 1981 se kvůli novým potřebám vzniklým příchodem mnoha poutníků neustále upravuje prostor kostela i jeho okolí. Vnější oltář byl vybudován v roce 1989 a spolu s modlitebním prostorem okolo, který pojme asi 5.000 sedících poutníků, slouží pro liturgické slavení v letních měsících a o svátcích, kdy se v Medjugorje nachází až desítky tisíc poutníků. 

Socha Panny Marie před kostelem

Kamenná socha Královny míru byla postavena na náměstí před kostelem v roce 1987. Autorem je Dino Felicija z Itálie. Socha se stala symbolem poutního místa Medjugorje. 

Adorační kaple

Adorační kaple byla postavena v roce 1991, aby se poutníkům otevřel prostor pro tichou adoraci Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní. Díky nedostatku modlitebních prostor se v této kapli během dopoledne slaví mše svaté pro skupiny poutníků z různých národů, odpoledne je pak výstav Nejsv. sv. oltářní k tiché adoraci. V adorační kapli jsou v roce 2000 postaveny reliéfy pětice kněží původem z farnosti Medjugorje, mučedníků pro víru, které komunisti zabili na samém konci II. světové války.


Socha sv. Leopolda Mandiće

Bronzová socha sv. Leopolda Bogdana Mandića, patrona zpovědníků, který byl 16.10.1983 prohlášen za svatého, je postavena v roce 1998 v blízkosti vnějších zpovědnic. Autorem sochy je Carmelo Puzzolo z Itálie. 
Socha je v životní velikosti světce.

Zpovědnice

Díky Mariiným zjevením se Medjugorje stala místem smíření, které poutníci zažívají zvláště ve svátosti smíření. Z toho důvodu je v roce 1990 vystavěno (a v roce 2001 zrekonstruováno) 25 zpovědnic, v kterých mají poutníci každodenní příležitost setkat se s Božím odpuštěním. 

Svíčkové zátiší s křížem

Na severozápadní straně kostela je vybudováno místo pro tichou modlitbu kolem kříže. Zde mohou poutníci zapálit svíce na své úmysly. 

Cesta světla

Za kostelem sv. Jakuba se nachází Via Domini (Cesta Páně), která vede kolem sochy Zmrtvýchvstalého Krista až ke hřbitovu. Tato cesta je obohacena mozaikami, které představují tajemství růžence světla. Jejich autorem je italský umělec Arrigo Pazza.

Zmrtvýchvstalý Kristus

Na jihozápadní straně od kostela, na cestě směrem ke hřbitovu, byla o Velikonocích roku 1998 postavena bronzová socha Vzkříšeného Spasitele. Autorem sochy je slovinský sochař Andrej Ajdić. 

Křížová cesta

Kolem sochy Zmrtvýchvstalého Krista byl o Velikonocích roku 2002 upraven prostor pro osobní modlitbu a skupinovou modlitbu křížové cesty pro ty, kteří nemohou vystoupat na Križevac.

Hřbitov s hrobem fra Slavka Barbariće

Na jihozápadní straně od kostela, za sochou Zmrtvýchvstalého Krista, nachází se jeden z místních hřbitovů, hřbitov Kovačica. Pohřbeni jsou zde i fra Slavko Barbarić či fra Križan Galić, který byl zavražděn partyzány jako farář ve farním úřadě. 

Hala Jana Pavla II. (žlutá hala)

Modlitební setkávání poutníků ve farnosti vyžadovalo vybudování prostor pro přednášky, modlitební setkání a konání mezinárodních seminářů. Hala s 800 místy pro sedící byla postavena v roce 1998. 
Uvnitř se nachází obraz Panny Marie - olejomalba malíře prof. Carmela Puzzola. Obraz je namalován podle popisu vizionářů, jak Pannu Marii viděli ve zjeveních. 

Kopec Podbrdo

Na kopci Podbrdo, několik stovek metrů nad bijakovičskou zástavbou, se nachází místo prvních zjevení Panny Marie. Dnes se to nazývá také Kopec Zjevení. 
Setkání s Kopcem zjevení je pro poutníky setkáním s Pannou Marií skrze osobní modlitbu a modlitbu růžence. 

Místo 1. pozvání k míru

Při stoupání po cestě k soše Panny Marie (místu zjevení) je postaven veliký dřevěný kříž (u 2.desátku), kterým je označeno místo, kde se Panna Maria třetí den zjevení (26.6.1981) ukázala Mariji Pavlović a poprvé pozvala k míru. Dala zde poselství: "Mír, mír, mír - pouze mír. Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi."

Reliéfy růžence na Podbrdo

Od domů do místa zjevení vede strmá kamenitá cesta, podél které v roce 1989 vystavěli bronzové reliéfy radostných a bolestných tajemství růžence. Reliéfy jsou prací prof. Carmela Puzzola.V červnu 2002 jsou postaveny bronzové reliéfy slavných tajemství růžence  (taktéž práce prof. Carmela Puzzola) na cestu, která vede z místa zjevení dolů směrem k Modrému kříži.

Socha P. Marie na Podbrdu

Přímo na místě zjevení, při příležitosti jeho 20. výročí, je postavena socha Královny míru. Tato socha je vytvořena podle sochy, která je umístěna před kostelem (práce Dina Felicia).

Modrý kříž

Na úpatí Kopce zjevení se nachází Modrý kříž. Postaven byl v roce 1985 na místě, kde se od 4. července 1982 pravidelně scházela modlitební skupina vizionáře Ivana. 

 

Hora Križevac

Križevac je kopec vypínající se nad Medjugorje (520 m), na kterém farníci už 15.3.1934 vztyčili 8,56m vysoký železobetonový kříž, na kterém stojí nápis: "Ježíši Kristu, Vykupiteli lidského rodu, jako znak víry, lásky a naděje, na památku 1900. výročí Utrpení Kristova."
Do nitra kříže zabudovali při stavbě kousky Ježíšova kříže, získané právě pro tuto příležitost z Říma. Od té doby se na Križevaci slaví Mše svatá první neděli po Narození Panny Marie (8.září) při příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. V poselství z 30.8.1984 Panna Maria řekla: "I kříž, který jste vystavěli, byl v Božím plánu."Križevac je pro poutníky nabídka, aby se setkali s Ježíšem v Jeho utrpení a odkryli jeho lásku. 

Reliéfy křížové cesty

Na začátku Mariiných zjevení se poutníci na Križevaci začali modlit křížovou cestu. Zpočátku byla místa jednotlivých zastavení označena dřevěnými kříži. Od roku 1988 byly vystavěny bronzové reliéfy jednotlivých zastavení. Autorem je prof. Carmelo Puzzolo z Itálie. Na každém vyobrazení (vyjma Getsemanské zahrady) se nachází i Panna Maria. 

Pomník Fra Slavka

Těsně před vrcholem je místo úmrtí Medjugorského faráře, fra Slavka Barbariće (24.11.2000).
Na první výročí jeho smrti, na místě, kde předal svou duši Hospodinu, je postaven památník - reliéf fra Slavka z bronzu zasazen do kamene jako znak a vzpomínka na člověka, který říkal to, co myslel, a dělal to, co říkal následujíce Evangelium a poselství Královny Míru.

Komunita Cenacolo

Komunitu Cenacolo založila sestra Elvíra v roce 1983 v Saluzzu (Itálie), aby pomohla závislým na drogách. Hlavní cíl komunity je objevit a žít pravé hodnoty křesťanského života. Jak říkají členové komunity, jejich terapií je Ježíš Kristus, cestou uzdravení je modlitba, práce a přátelství. Díky zvláštním milostem, které Medjugorje nabízí mladým při hledání pravdy, otevřela sestra Elvíra dva komunitní domy i v Medjugorje: dům pro chlapce s názvem "Pole života" (1991) a dům pro dívky s názvem "Pole radosti" (2000). Chlapci komunity Cenacolo rádi přijímají poutníky a svědčí o svém obrácení a osvobození od závislostí.

Majčino selo

Mateřská vesnička je organizace pro výchovu a péči o opuštěné děti a děti bez péče, která vznikla v roce 1993. Vzknikla na základě přání jejího zakladatele, fra Slavka Barbariće, aby se potřebným dětem a mládeži nabídla výchova a příklad v práci a běžném životě, skrze který by se mohly rozvíjet v tělesném, duševním, duchovním i kulturním směru. Skrze katolický obsah a myšlení se jim snaží dát podmínky života v duchu svobody, důstojnosti, přijetí a především lásky a porozumění. Starost o děti je svěřena Školským sestrám františkánkám Hercegovinské provincie a spolupracujícím laikům. Organizace začala svou činnost 8.září 1996. V areálu Mateřské vesničky se nachází i mateřská školka, zubní ordinace a fyzioterapie.

Hrad - Nancy a Patrick

Stavba dle knihy sv. Terezie z Avily "Hrad v nitru" - útočiště pro kněze a řeholní osoby, aby mohli načerpat síly pro svou službu. V době semináře pro kněze je zde ubytováno na 100 kněží - zdarma. Veškerý život je z Boží prozřetelnosti.